Translingua

 

ALGEMENE VOORWAARDEN TRANSLINGUA
Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen TRANSLINGUA, gevestigd te 1780 Wemmel, Boomgaardstraat 40 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0806.244.895 en haar klanten (hierna de “Klant” of de “Klanten”), evenals op elke bestelling van deze Diensten door een Klant of elke vraag naar informatie dienaangaande door een Klant en elke door TRANSLINGUA opgestelde offerte.

1.2. De diensten

De door TRANSLINGUA geleverde Diensten omvatten hoofdzakelijk:
- Vertaaldiensten, zijnde het (al dan niet beëdigd) vertalen van teksten, van en naar het Nederlands of tussen 2 andere talen,
- Tolkdiensten, zijnde het mondeling of schriftelijk vertalen van gesproken of geschreven boodschappen en deze vertalingen onmiddellijk, tijdens de uitvoering van de tolkopdracht, rechtsreeks, in persoon, per telefoon, per chat of via welk communicatiemiddel dan ook, kenbaar maken aan de Klant of aan een derde,
- Correctiewerk,
- Copywriting,
- Administratieve taken uit te voeren bij Belgische of buitenlandse overheidsinstellingen, met het oog op het bekomen van legalisering, apostillering en authentificering van originele, vertaalde of dubbels van documenten.

Ook elke andere dienst of levering uitgevoerd door TRANSLINGUA dient begrepen te worden onder de noemer Diensten, die onder deze algemene voorwaarden vallen.

1.3. De klant

De Klant betekent elke natuurlijke of rechtspersoon, ongeacht zijn nationaliteit en/of rechtsvorm, die beroep doet of wenst te doen op TRANSLINGUA voor de levering door TRANSLINGUA van Diensten, ongeacht of de facturatie en/of de uiteindelijke levering van deze Diensten of het product ervan aan een derde dient te gebeuren.

Artikel 2. OFFERTES EN PRIJZEN

2.1. TRANSLINGUA streeft ernaar elke vraag tot informatie van een Klant zo snel mogelijk te beantwoorden.

2.2. De voorwaarden en prijzen van een Dienst zoals opgenomen in informatie of in een offerte meegedeeld door TRANSLINGUA aan een Klant zijn, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, [?5] kalenderdagen geldig, te tellen vanaf de dag volgend op de dag waarop de offerte aan de Klant verstuurd werd.

2.3. De totaalprijzen opgenomen in offertes of door TRANSLINGUA meegedeelde informatie gelden, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, ten indicatieve titel en kunnen door TRANSLINGUA in meer of in min aangepast worden in functie van de werkelijk bestede prestaties en/of de werkelijk gedragen kosten.

Artikel 3. BESTELLING

3.1. Bestellingen kunnen overgemaakt worden aan TRANSLINGUA via elke schriftelijke communicatievorm, hetzij per brief, per e-mail, per telefax of per telex.

Bestellingen kunnen eveneens mondeling, hetzij in persoon, hetzij per telefoon aan TRANSLINGUA overgemaakt worden, in welk geval ze binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling via één van de hierboven vermelde schriftelijke communicatievormen aan TRANSLINGUA bevestigd moeten worden, bij gebreke waaraan TRANSLINGUA het recht heeft deze bestelling als niet-ontvangen te beschouwen en/of haar verplichtingen daaronder op te schorten. Deze schriftelijke bevestigingen van mondelinge bestellingen moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als de bestellingen zelf, zoals hierna bepaald.

Een bestelling die geplaatst wordt via een invulformulier op de website van TRANSLINGUA, geldt als een schriftelijke bestelling.

3.2. De Klant zal erover waken bij zijn bestelling steeds duidelijk de volgende gegevens mee te delen:
- Naam, woonplaats/zetel, (in voorkomend geval) inschrijvingsnummer in de Kruispuntbak van Ondernemingen en contactgegevens van de Klant,
- De exacte facturatiegegevens van de Klant,
- Naam en contactgegevens van de contactpersoon (indien van toepassing),
- Naam en contactgegevens van de derde aan wie de dienst geleverd moet worden (indien van toepassing),
- Alle gegevens en documenten vereist voor het uitvoeren door TRANSLINGUA van de beoogde diensten,
- Uitdrukkelijke vermelding van sleuteldata en/of –gegevens die van belang zijn voor de Klant bij de uitvoering van de Diensten,
- Elk toelichting die vereist is voor een goed begrip door TRANSLINGUA van de aan haar voorgelede informatie, zoals bijvoorbeeld een toelichting van de gebruikte afkortingen.

3.3. TRANSLINGUA verbindt zich ertoe binnen een redelijke termijn aan de Klant te bevestigen of zij de opdracht aanvaardt, aan welke prijs of tarief en/of binnen welke termijn de volledige uitvoering mogelijk is.

3.4. Indien de Klant niet alle gegevens meegedeeld heeft die vereist zijn conform dit Artikel, zal TRANSLINGUA deze bijkomende informatie opvragen bij de Klant.

3.5. Elke door een Klant aan TRANSLINGUA overgemaakte bestelling bindt de Klant vanaf de bestelling, ongeacht de eventuele latere vraag tot verduidelijking of tot bijkomende informatie van TRANSLINGUA.

3.6. Ingeval TRANSLINGUA na de bestelling of tijdens de uitvoering van een overeenkomst bijkomende informatie opvraagt bij de Klant met het oog op het bekomen van alle bovenvermelde gegevens (met inbegrip van de informatie vereist voor het uitvoeren van de opdracht), worden de verplichtingen van TRANSLINGUA in afwachting ven het bekomen van dergelijke informatie opgeschort.

3.7. Ingeval van annulering van een bestelling zal de Klant in ieder geval een schadevergoeding verschuldigd zijn van 25% op de begrote prijs van de uit te voeren Diensten indien TRANSLINGUA nog niet tot uitvoering overgegaan was en van 50% indien TRANSLINGUA wel al tot uitvoering overgegaan was, onverminderd het recht van TRANSLINGUA om een hogere schadevergoeding te bekomen indien zij aantoont dat haar werkelijk geleden schade hoger ligt.

Artikel 4. UITVOERING EN AANVAARDING VAN DE DIENSTEN

4.1. TRANSLINGUA heeft te allen tijde het recht om de bij haar bestelde Diensten door één of meerdere onderaannemers te laten uitvoeren, zonder dat dit de contractuele relatie tussen de Klant en TRANSLINGUA wijzigt.

4.2. Bij diensten die de verzending van documenten door TRANSLINGUA aan de Klant impliceren zal dit gebeuren op de tussen TRANSLINGUA en de Klant overeengekomen wijze, rekening houdend met de mogelijkheden die eigen zijn aan het te leveren product.

Wanneer geen afspraken gemaakt werden met betrekking tot de wijze van aflevering, zullen teksten steeds enkel per e-mail aan de Klant toegestuurd worden, tenzij wanneer de aard van de geleverde Dienst een materiële verzending vereist.

4.3. Diensten die de aanwezigheid en/of de rechtstreekse directe communicatie vereisen met TRANSLINGUA, worden uitgevoerd op de tussen de Klant en TRANSLINGUA overeengekomen wijze, tijdstip en plaats.

4.4. Indien de Klant van mening is dat een Dienst niet-conform, gebrekkig of niet uitgevoerd werd, dient hij TRANSLINGUA hier onverwijld van op de hoogte te stellen en in ieder geval binnen de 8 werkdagen nadat de Dienst geleverd werd door TRANSLINGUA.

Dergelijk protest aangaande de goede uitvoering van de Diensten is maar geldig en kan maar gevolgen hebben, wanneer het gedetailleerd aanduidt welke diensten niet correct uitgevoerd werden en waarom de Klant deze uitvoering als niet-correct beschouwt.

Bij gebreke aan dergelijk protest binnen de 8 dagen volgend op de uitvoering van de Dienst, wordt de klant onherroepelijk geacht deze Dienst aanvaard te hebben.

4.5. Bij vertaal- correctie of copywrite-opdrachten waarbij cijfers of getallen (uitgedrukt in cijfers en/of in letters) of andere specifieke data voorkomen in de teksten, dient de Klant zelf na te gaan of deze correct weergegeven worden in de uiteindelijke tekst.

4.6. TRANSLINGUA verbindt zich ertoe alle door haar vertaalde of bewerkte teksten gedurende 5 jaar digitaal te bewaren (bronbestand en bewerkt/vertaald bestand).

Artikel 5. VERGOEDINGEN EN KOSTEN

5.1. Prijzen en tarieven worden steeds uitgedrukt in euro en zijn eveneens steeds betaalbaar in euro.

5.2. Prijzen worden steeds uitgedrukt zonder BTW.

5.3. De Klant bezorgt alle stukken en gegevens die TRANSLINGUA nodig heeft voor de uitvoering van de Dienst op zijn kosten aan TRANSLINGUA.

5.4. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord waarbij een forfaitaire prijs overeengekomen werd, zal steeds een vergoeding (tarief) berekend per tijdseenheid of per woord verschuldigd zijn voor de door TRANSLINGUA geleverde prestaties. Deze vergoeding wordt, behoudens uitdrukkelijk afwijkend akkoord, per bestelling (opnieuw) overeengekomen tussen de Klant en TRANSLINGUA.

5.5. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, zullen de kosten gedragen door TRANSLINGUA met betrekking tot het uitvoeren van de diensten, zoals het vervoer en het verblijf van de tolken en de vereiste technici van TRANSLINGUA tijdens de uitvoering van de Diensten, het vervoer van de documenten, de kosten te dragen bij verschillende overheidsdiensten, de kosten met betrekking tot de verplaatsingen naar deze overheidsdiensten enz., niet inbegrepen zijn in de aangerekende vergoedingen per tijdseenheid of per woord of in de overeengekomen forfaitaire prijzen en zullen deze afzonderlijk aangerekend worden.

5.6. De Klant zal steeds zorgen dat de nodige accommodatie aanwezig is voor de door hem bestelde tolken en technici om hun opdracht naar behoren uit te voeren en om hun materiaal veilig te kunnen opbergen.

De Klant is gehouden de schade te vergoeden die geleden zou worden ingevolge diefstal of beschadiging van het materiaal van TRANSLINGUA, tijdens de uitvoering van de Dienst, evenals ervoor of erna.


Artikel 6. BETALING EN FACTURATIE

6.1. TRANSLINGUA heeft altijd het recht om een door haar te bepalen provisie te vragen op een bestelling van Diensten en dit zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering van de Diensten, zonder dat het niet vragen van dergelijke voorschot als enige afstand in die zin voor de toekomst beschouwd kan worden.

6.2. Alle door TRANSLINGUA aan de Klant gerichte facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na de factuurdatum.

6.3. Bij laattijdige betaling zal de Klant op de openstaande bedragen van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is verschuldigd zijn:
- Interesten aan 1,5% per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand telt,
- Schadebeding ten belope van 15% op het laattijdig betaalde bedrag, met een minimum van 100 EUR, onverminderd het recht van TRANSLINGUA om een hogere schadevergoeding te bekomen indien zij aantoont dat haar werkelijk geleden schade hoger ligt,
- Kosten die betrekking hebben op de niet-gerechtelijke invordering, begroot op
o 5 EUR voor elke gewone aanmaning verstuurd door TRANSLINGUA zelf,
o 15 EUR voor elke aanmaning verstuurd door TRANSLINGUA zelf per aangetekend schrijven,
o 30 EUR voor elke aanmaning verstuurd door een derde belast met de inning van de openstaande bedragen, al dan niet in naam en voor rekening van TRANSLINGUA, zoals een advocaat, een deurwaarder of een incassobureau.

6.4. Bij laattijdige betaling heeft TRANSLINGUA in ieder geval het recht om de uitvoering van alle andere voor of op vraag van dezelfde Klant uit te voeren opdrachten op te schorten.


Artikel 7. VERTROUWELIJKHEID

7.1. TRANSLINGUA verbindt zich ertoe de aan haar in uitvoering van de Diensten verstrekte informatie strikt vertrouwelijk te houden en in geen geval aan derden bekend te maken, tenzij wanneer dit vereist zou zijn voor de uitvoering van de diensten.

7.2. TRANSLINGUA verbindt zich ertoe haar onderaannemers, vertalers en tolken aan dezelfde vertrouwelijkheidsverplichting te onderwerpen.

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID TRANSLINGUA

8.1. TRANSLINGUA kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor de schade die de Klant of de begunstigde van de Dienst zou lijden die het gevolg is van het opzet van TRANSLINGUA.

8.2. TRANSLINGUA kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet-naleven door haar van een afgesproken leveringstermijn, daar deze steeds als louter indicatief zullen gelden, voor een laattijdige levering door de transportdiensten of voor een beschadiging van aan de Klant verstuurde zaken tijden het transport.

8.3. TRANSLINGUA kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet-nakomen van haar verplichtingen ingevolge van overmacht.

8.4. Onverminderd hetgeen hiervoor bepaald werd, kan TRANSLINGUA enkel gehouden zijn de rechtstreekse schade van de Klant of de begunstigde van de Diensten te vergoeden, met uitsluiting van alle indirecte en afgeleide schade, waarin inbegrepen de winstderving.

8.5. TRANSLINGUA kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor een bedrag hoger dan het factuurbedrag of, indien geen factuur uitgeschreven werd, het offertebedrag dat betrekking heeft op de Dienst ingevolge de uitvoering waarvan de aansprakelijkheid van TRANSLINGUA in het gedrang kwam.

Artikel 9. VERBREKING

9.1. TRANSLINGUA heeft het recht de overeenkomst met een Klant met onmiddellijk ingang en zonder ingebrekestelling te verbreken ten laste van de Klant, ingeval deze failliet verklaard wordt, de ontbinding en/of vereffening aanvraagt, een procedure tot gerechtelijke reorganisatie aanvraagt of enige andere procedure aanvangt die tot een schuldherschikking of een beëindiging van zijn rechtspersoonlijkheid en of handelsactiviteit leidt.

9.2. Ingeval van verbreking conform het vorige lid heeft TRANSLINGUA het recht op vergoeding zoals in geval van verbreking door de Klant.

Artikel 10. AUTEURSRECHT

10.1. De Klant garandeert dat hij over alle vereiste rechten beschikt op het aan TRANSLINGUA overgemaakte materiaal en inhoud en vrijwaart TRANSLINGUA voor elke aanspraak die een derde tot TRANSLINGUA zou richten dienaangaande.

Artikel 11. GESCHILLEN

11.1. De levering van de Diensten is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen van Belgisch internationaal privaatrecht evenals van de Verdragen die ertoe zouden kunnen leiden dat een ander rechtstelsel van toepassing zou verklaard kunnen worden.

11.2. De geschillen die voortkomen uit de overeenkomsten tussen TRANSLINGUA en de klant, zullen uitsluitend beslecht kunnen worden door de Rechtbanken van BRUSSEL, met als proceduretaal het Nederlands.

Artikel 12. CONSUMENTENRECHT

12.1. Huidige algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de levering van Diensten door aan handelaars als op de levering van Diensten aan consumenten.

Ingeval van levering aan consumenten zullen de bepalingen van dwingend recht die op hen van toepassing zijn, voorrang hebben op de bepalingen in deze voorwaarden die er strijdig mee zijn en desgevallend temperen totdat ze binnen de wettelijke toegestane marge vallen.

Artikel 13. NIETIGHEID

13.1. Ingeval één of meerdere bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zouden zijn, heeft dit niet tot gevolg dat enige andere bepaling nietig of niet-afdwingbaar zou worden. De overige bepalingen blijven dan ook onverminderd van toepassing

Artikel 14. AFWIJKINGEN

14.1. Afwijkingen aan deze voorwaarden zullen maar geldig zijn voor zover ze schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen worden tussen Klant en TRANSLINGUA.

14.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten door TRANSLINGUA en sluiten de toepasselijkheid van enige bestel-, aankoop- of andere voorwaarden van de Klant of de begunstigde van de Diensten uit.

Artikel 15. VERSIE

15.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 december 2009.